Cookieverklaring

VDB Adviesgroep
Mozartstraat 21
2992 RD Barendrecht
Nederland

vdbadviesgroep.nl
info@vdbadviesgroep.nl
KvK 59702443

1. Algemeen

A. Verschillende soorten cookies

i. VDB Adviesgroep gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ii. Er bestaan verschillende soorten cookies:

a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit en zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Sommige analytische cookies zijn anoniem, terwijl andere analytische cookies persoonsgegevens verwerken.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Met behulp van deze cookies kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen

i. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

C. Grondslag van de gegevensverwerking

i. Functionele cookies: De grondslag voor het verwerken van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang van VDB Adviesgroep. De grondslag “gerechtvaardigd belang” is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het belang van VDB Adviesgroep is gebaseerd op de behoefte om een goede werking van de website te waarborgen. Het belang van de gebruiker bij het behoud van zijn of haar privacy wordt echter niet overschreden, aangezien functionele cookies geen persoonlijke gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld marketing of andere doeleinden.
ii. Analytische en tracking cookies: De grondslag voor het verwerken van analytische en tracking cookies betreft de gegeven toestemming aan VDB Adviesgroep. De grondslag is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Dit artikel bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan als de betrokkene hiervoor zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De gevraagde toestemming geeft u als gebruiker controle over uw persoonsgegevens en biedt transparantie over hoe deze gegevens worden gebruikt.

2. Cookieoverzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

1. De website van VDB Adviesgroep maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

2. In totaal zijn er op vdbadviesgroep.nl 50 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van VDB Adviesgroep op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

Type(s) Cookies Bewaartermijn
Necessary cookieyes-consent 1 year
CookieYes sets this cookie to remember users’ consent preferences so that their preferences are respected on their subsequent visits to this site. It does not collect or store any personal information of the site visitors.

A. Google

i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. VDB Adviesgroep heeft hier geen invloed op.
iii. U kunt hier lezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

B. Privacy-instellingen

i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
ii. VDB Adviesgroep heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
iii. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. Websites van derden en wijzigingen

i. Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor VDB Adviesgroep niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20221004.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

i. U heeft het recht om:

a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.

ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van VDB Adviesgroep hebben, stuur dan een verzoek naar info@vdbadviesgroep.nl
iii. VDB Adviesgroep wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt VDB Adviesgroep u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. VDB Adviesgroep zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Klachtrecht

A. Interne behandeling

i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt VDB Adviesgroep u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@vdbadviesgroep.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.